Bêd & Brochje

Bêd & Brochje

Thús bij de Friezen: Vind hier de B&B waar je om zoekt

  Wolkom

Wolkom by de Friezen thús!
Om te genietsjen fan oprjochte gastfrijens, in goede nachtrêst en in echt Frysk moarnsbrochje. Karakter, lokaasje en priis ferskille per Bêd & Brochje. Op ús site krije jo in prima yndruk fan ús breed oanbod.

Oant sjen by ien fan ús Bêd & Brochjes

Fyn jo B&B op
de Galerij  – fia de foto
de Kaart – fia de lokaasje
de Lijst – fia de omjouwing

Ynfo
Toeriste-ynfo stiet op– Fryslân
Ynfo foar (nije) leden – Oer ús

  Welkom

Bêd & Brochje, dat wil zeggen Logies met ontbijt op een Friese manier.
Thuis bij de Friezen, gastvrij en in een gezellige sfeer. Bêd en Brochje is een vereniging van particulieren, die een overnachting aanbieden en de volgende ochtend een ontbijt met o.a. typisch Friese producten serveren. U leert zo op een leuke manier Fryslân en zijn bevolking kennen. Karakter, locatie en prijs verschillen per Bed & Breakfast. Op onze site krijgt u een prima indruk van ons veelzijdig aanbod.

Tot ziens in één van onze Bêd & Brochjes

Vind je B&B op:
de Galerij  – via de foto
de Kaart – via de locatie
de Lijst – via de omgeving

Info
Toeristen info staat op – Fryslân
Info voor (nieuwe) leden – Oer ús

  Welcome

Bêd & Brochje, means Bed and Breakfast in Frisian.
Feel at home with the Frisians. The perfect way for anybody to experience the Frisians and their life in Fryslân. You will find a wide range of character, location and prices at Bêd en Brochje. Please view our site to get a good impression of the many possibillities.

See you in one of our Bêd & Brochjes

Find your B&B by:
de Galerij  – through the photo
de Kaart – through the location
de Lijst – through the environment

Info
Tourist info – Fryslân
Info for (new) members – Oer ús

  Willkommen

Bêd & Brochje, so heißt in Friesland eine Übernachtung mit Frühstück.
Die schönste Art & Weise, die Leute und das typisch friesische Leben kennenzulernen, ist bei den Friesen zu Hause. Charakter, Lage und Preis der Bêd &Brochjes können variieren. Unsere Website gibt einen guten Eindruck von unserem vielseitigen Angebot.

Bis bald in unserer Bêd & Brochjes

Finden Sie Ihr B&B auf:
de Galerij  – über das Foto
de Kaart – über den Standort
de Lijst – über Die Umgebung

Info
Touristeninformation – Fryslân
Infos für (neue) MitgliederOer ús