Lijst van Bêd & Brochjes

Lijst van Bêd & Brochjes

  Klik op in B&B foar mear ynformaasje en om te boeken.

  Klik op een B&B voor meer info en om te boeken.

  Click on a B&B for more information and to book.

  Klicken Sie auf ein B&B, um weitere Informationen zu erhalten und zu buchen.

Legenda:

T = Type

L = Locatie

K = Kamers

€ = prijs vanaf 2p

Naam B&BAdresPlaatsTelTLKKarakteristiek
AesgestateAesgewei 19
8647 SH
Sibrandabuorren0515-789633wp2 € 50,00 weidelandschap, watersport
Aldwar PleatsMunkedyk 1
8611 JP
Gaastmeer0515-469568ad3 € 75,00 fietsen zeilen, boerderij
B&B It BûthûsAaltjemeerweg 3
8761 PA
Ferwoude0515-336796
06-23236149
wp3 € 60,00 weidelandschap, Elfstedenroute
B&B Oan't WetterStationsweg 80
9101 JA
Dokkum06-23099707vs2 € 127,00 Elfstedenroute, aan het water
B&B SingelstateAlde Singel 4
8401 BG
Gorredijk06-53617407wp2 € 85,00 wandelen fietsen, Oranjewoud Thialf
Bêd & Brochje HooglandIt Suderheech 2
9172 RG
Ferwert0518-411508
06-47772722
vd3 € 60,00 terpenlandschap, wadlopen, vogels
Bêd en Brochje BurgumMenno van Coehoornwei 14
9251 LV
Burgum0511-482189vp2 € 95,00 wandelen fietsen, meer, bos
Bêd en Brochje EastereinHofsleane 29
8734 HM
Easterein0515-521782
06-25153181
ap2 € 60,00 wandelen, fietsen, weidelandschap
Bêd en Brochje PossethRypsterdyk 44
9034 VB
Marsum058-2541265hp2 € 60,00 Poptaslot en kerk, bij Leeuwarden
Bêd en Brochje 't BoekehaagjeSchoterlandseweg 56
8454 KG
Mildam0513-841130
06-22005786
wd1 € 60,00 Jabikspaad, Thialf
Boerderij MadeLiefPoel 2
8723 BX
Koudum06-54932343wp3 € 110,00 Elfstedenroute, watersport
Boukje har Bêd en BrochjeNoordersingel 9
9251 BL
Burgum06-30499514vd1 € 98,00 bruisend centrum, bloementuin
By Peek in SneekSingel 35
8601 AG
Sneek06-46267890hs6 € 65,00 centrum Sneek, watersport
De HeideHeide 11
8521 DE
Sint Nicolaasga06-27097717wp4 € 75,00 bos, watersport
De Oude WagenmakerijFoarstrjitte 32
9151 HE
Holwerd06-40754956hd2 € 80,00 Waddenzee, Boot naar Ameland
De Ruiner EschWitteveen 1
7963 RB
Ruinen06-49794906vp2 € 70,00 Dwingelderveld, rust en stilte
Fam. SpijkerDe Kamp 10
9142 VA
Paesens / Moddergat06-27868458
06-29894544
vp2 € 66,00 zeedijk, wadlopen
HústerheideOude Commissieweg 16
9257MC
Noardburgum06-31698127wd1 € 95,00 Privacy, watersport, fiets- en wandelgebied
J.A. SietsemaIt Aldlan 11
9034 XB
Marsum058-2542469wp2 € 70,00 Poptaslot, bij Leeuwarden
LyklamastateLyklamawei 4
8566 JL
Nijemirdum0514-571796wd6 bos, vogelparadijs
OenemastateBrédyk 215
9089 BV
Wytgaard058-2551516hp3 € 85,00 sier- en groentetuin, bij Leeuwarden
Op 'e TerpLytse Loane 5
9131 KT
Ee06-38922026hd1 € 85,00 historisch dorp, wadlopen, vogels
't LaaisterplakkyLeysterstreek 15
9078 WB
Oude Bildtzijl0518-421474vd2 € 85,00 rolstoeltoegankelijk, vogelparadijs
Ús WâldhúskeMenno van Coehoornwei 14
9251 LV
Burgum0511-482189wp2 wandelen, fietsen, Bergumermeer, bos
Yn ‘t ParadyskeParadyske 6
9291 MV
Kollum06-50614688vp1 € 70,00 botanische Kruidentuin, watersport
Zweedse blokhutZomerweg 43
9255 MB
Tietjerk06-54345000
06-37383408
vd1 € 75,00 bij Leeuwarden, Nat.park. Alde Feanen